ще

Aug. 11th, 2013 12:01 pm
mandrivnik: (вовк)
[personal profile] mandrivnik
Ось останній запис. Нажальне булт рі часу ні натхнення дописати звіти за ще декілька днів впершу чеигу через повністю зіпсований настрій і обурення при відльоті. Ми черкали на літак більше 9 годин,після безсоннноі мокроі рочі. Нас в аеропорті майже не покормили за цей час, а апогеем всієі феєріі було те, що доброзичливі співробітники
Компаннія Візейр в особі пані супервайзера Шоні (нізабудім ніпрастім)зідрали з кожного по 690 грн за спортивне обладнання,незважаючи на будь всі наші протести і роздратування, погрожуючи не пуститинас на літак. Як поведінка представника компаніі відносно нас та і ситуація загалом заслуговує осудження. Окрім того споряджерня було виникуто з висоти трьох метрів при розгрузці і було частково пошкоджено. Ось такий мінорний акорд зіпсував трішки загальне враження, але ж має бут і янь чи інь, тому я ставлюся до цього філософськи, ну окрім того що надіслав промінь радості в карму пані Шоні, нехай ій ікнеться.


Останній запис:
Сьогодні мали вилетіти додому з кутаісі о 13-00 але нажаль літак затримався і виліт можливо буде о девятій вечора. З огляду на це ми не встигаємо на черкаський потяг додому і шукаємо варіанти як дістатись до Черкас по прильоту. Але є і добра новина, матиму трішки часу дописати звіти за попередні дні.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

mandrivnik: (Default)
Maximus Cunctator

June 2017

S M T W T F S
    123
45678910
1112 1314151617
18192021222324
252627282930 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 05:00 pm
Powered by Dreamwidth Studios