mandrivnik: (вовк)
[personal profile] mandrivnik
В понеділок їду на море, днів на пять, в бухту Ласпі. Чесно кажучи, опирався, як міг, бо хлопці в цей самий час зібралися покататися на велах в Карпатах. Для мене веломатрас завжди більш пріоритетний, бо зрештою завжди краще кудись рухатись і шось нове бачити (у звичайних людей від такої покатушки ноги довго гудітимуть)) ніж просто підшкварювати пузяку на пляжі. До того ж просто ненавиджу їхати в спеку в плацкарті на другій полиці. Але не зміг відмовити розбишакам "Авантюристам"і ще декому), вони вже вкотре гомінкою, веселою ватагою їдуть саме в Ласті і кличуть з собою. Мої друзі, це просто нестримний потік розваг і відчайдушності і це мабуть те, що тримає нас разом. Єдине, що вирішив трохи повикаблучуватись і доїхати від Севастополя на велосипеді, і ночувати в своєму наметі(економія должна бьіть економной).
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

mandrivnik: (Default)
Maximus Cunctator

April 2015

S M T W T F S
   1234
567891011
12131415161718
19 202122232425
2627282930  

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jul. 23rd, 2017 08:44 am
Powered by Dreamwidth Studios