mandrivnik: (вовк)
[personal profile] mandrivnik
Головне питання, котре поставив автор книжки - це перенаселеність нашої земної кулі, і як результат можливий апокаліпсис у вигляді пандемій і загальної моральної і економічної деградації. Сама структура книжки схожа на детектив-головоломку, в якій головним героям треба знайти місце, де божевільний генний інженер сховав вірус, що, начебто, прикінчить купу народу, аби не плодилися, як ті миші). В ході сюжету ролі героїв декілька разів змінювались, а хімік вкінці виявився не таким вже і божевільним, бо вірус виявився не чумою, чи якоюсь ще невідомою болячкою, а вірусом що пригнічував можливість 2/3 населення мати дітей, чим власне начебто і врятував малосімейку під назвою Земля. Сама книжка розбавлена, історичними справками, розповідями про архітектуру Італії, зокрема Флоренції і Венеції.

До чого це я все веду. Тут мені в голову закралася крамольна, а може трохи і параноїдальна думка. Справді, населення після світової війни збільшилося вдвічі, їжі менше, повітря менше, питної води менше, наразі немає фундаментальних стрибків технології, які б покращили наже життя якісно, чи вивели до зірок, а людей більше і більше, а місця менше і менше. І шо як справді якась божевільна людина, а може і не одна, може організація теж вирішили урівняти кількість народу, але не генно, більш банально, наприклад, за допомогою харчових продуктів, додаючи що їм забажається. Наразі в наших, та і в Європейських гастрономах кількість харчових консервантів, згущувачів, затверджувачів і їм подібних настільки велика, що я дивуюся, як досі роги не ростуть. Ну власне, це і є такий собі процес саморегуляції, бідні люди їдять таку їжу, на яку мають достатньо грошей, тому іноді і дітей мати не можуть. Я вже не беру до уваги усіляку генномодифіковану їжу, котрою годують всіх кому не лінь, і наслідки вживання якої нікому не відомі. І є лише єдине нестиковка в моїй теорії. Здається китайцям та індусам до тих всіх хитрих ходів і маніпуляцій немає і діла, хоча наче і обмежили законодавчо кількість дітей.
Але порівняно з харчовими добавками, ідея Брауна про генномодифікуючі віруси виглядає не так вже і погано.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

mandrivnik: (Default)
Maximus Cunctator

June 2017

S M T W T F S
    123
45678910
1112 1314151617
18192021222324
252627282930 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 05:01 pm
Powered by Dreamwidth Studios